Interiors – Versus. Club de Boxa

Dani Aragonés

Un club de boxa i una nau industrial de mitjans del segle XIX. Aquest projecte té la vocació de respectar l’espai existent i posar-lo en valor. La intervenció es redueix a una capsa que agrupa les parts del programa que necessiten d’una infraestructura tancada, zonificant la resta del programa al seu voltant.

Té la voluntat de generar contrast entre l’espai existent i la intervenció, i entre les pròpies parts del projecte.

El material principal és fusta d’avet, la qual, segons la tècnica emprada, serveix com a paviment o revestiment. La utilització de llistons permet generar una pell que, segons les dimensions i la separació entre ells, es pot il·luminar a través, crear transparències o donar més intimitat.