Pla d’organització del centre

Pla d'organització
del Centre
curs 2021-2022

La finalitat d’aquest Pla d’Organització, aprovat pel Consell Escolar del Centre en data 16 de setembre, és tenir recollida i organitzada la proposta d’obertura adequada a les particularitats del nostre Centre Educatiu. 

L’objectiu del Pla d’Organització és poder reprendre l’activitat amb les màximes garanties sanitàries, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones (l’Escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible), la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tothom a rebre una educació pública de qualitat. 

El Pla recull l’organització del centre (organització dels grups d’alumnat, docents i espais, organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides, pla de ventilació, neteja i desinfecció…),  i també els protocols d’actuació en cas de detecció de simptomatologia de la COVID-19.