Pla d’organització del centre

Pla d'organització
del Centre
curs 2020-2021

La finalitat d’aquest Pla d’Organització, aprovat pel Consell Escolar del Centre, és tenir recollida i organitzada la proposta d’obertura adequada a les particularitats del nostre Centre Educatiu. 

L’objectiu del Pla d’Organització és poder reprendre l’activitat amb les màximes garanties sanitàries, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones (l’Escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible), la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tothom a rebre una educació pública de qualitat. 

El Pla recull no només la nova organització del centre (organització dels grups d’alumnat, docents i espais, organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides, pla de ventilació, neteja i desinfecció…), sinó també els protocols d’actuació en cas de detecció de simptomatologia de la COVID-19 així com el seu seguiment.