Disseny d’Espais

Horari: Tardes de dilluns a divendres
Modalitat: Presencial

Idioma: Català, Castellà, Anglès
Període lectiu: Setembre a Juny

Preu: Consultar
Preinscripció i matrícula: Consultar dates

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

DISSENY D'ESPAIS (logse)

Espais Interiors (Projectes i direcció d’obres de decoració) / Espais Efímers (Arquitectura efímera)​

Organització curricular

L’organització curricular 3×2 és una fórmula que fa possible poder cursar els cicles formatius de grau superior d’Espais Interiors (Projectes i direcció d’obres de decoració) i Espais Efímers (Arquitectura efímera) en tres cursos acadèmics i obtenir les dues titulacions.

D’aquesta manera es poden rendibilitzar els recursos educatius i els continguts curriculars comuns a ambdós cicles, a la vegada que es permet a l’alumnat ampliar els seus coneixements més eficientment.

Els criteris que permeten aquesta organització són els següents:

 • Continguts curriculars convalidables
 • Consideració del mòdul de Projectes parcialment comú
 • Agrupació dels continguts comuns a primer curs
 • Especialització a segon i tercer curs
 • Realització dels Projectes Finals de Cicle (entesos com a Projectes Integrats) que contemplin continguts relacionats entre si de les dues especialitats.

L’organització consisteix en un itinerari amb ràtio variable que es concreta en aquesta seqüència:

1r Curs:

 • continguts comuns dels dos cicles
 • 30 alumnes


2n Curs:

 • continguts d’especialització de Projectes i direcció d’obres de decoració
 • 30 alumnes


3r Curs:

 • continguts d’especialització d’Arquitectura efímera
 • 15 alumnes

1r Curs continguts comuns

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental: 60 hores
 • Dibuix artístic: 90 hores
 • Dibuix tècnic: 150 hores
 • Expressió volumètrica: 120 hores
 • Projectes: 270 hores
 • Tecnologia i sistemes constructius: 120 hores
 • Mitjans informàtics i audiovisuals I: 60 hores

 

2on Curs continguts d’especialització Espais Interiors (Projectes i direcció d’obres de decoració)

 • Història de l’interiorisme: 60 hores
 • Projectes: projectes i direcció d’obres: 390 hores
 • Tecnologia i sist. const.: projectes i direcció d’obres: 270 hores
 • Programació d’obres: 90 hores
 • Mitjans informàtics i audiovisuals II: 60 hores
 • Formació i orientació laboral : 60 hores
 • Projecte Final* : 90 hores

 

3r Curs continguts d’especialització Espais Efímers (Arquitectura efímera)

 • Història de l’arquitectura efímera: 60 hores
 • Projectes: arquitectura efímera: 390 hores
 • Tecnologia i sist. const.: arquitectura efímera: 270 hores
 • Teoria de la imatge publicitària: 90 hores
 • Projecte Final* : 90 hores
 • FCT: 120 hores (60 hores de cada cicle)
 • * Projectes integrats relacionats que contemplin les dues especialitats

 

1. Accés Directe:

 • Batxillerat Artístic
 • Graduat en Arts Aplicades de la mateixa famila o estudis equivalents o superiors.

2. Accés amb prova específica:

 • COU, FP 2, Batxillerat o estudis equivalents.
 • Qui disposi del títol de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny i sigui major de 18 anys, o que els compleixi durant l’any de la realització de la prova.

3. Accés amb prova comuna i específica:

 • Alumnes sense requisits acadèmics majors de 19 anys o que els compleixin durant l’any de la realització de la prova.

4. Exempcions a la prova d’accès.

La voluntat del Centre és donar continuïtat als estudiants que mantenen algun vincle amb l’Escola municipal d’Art i Disseny Terrassa. Aquest principi determina els següents criteris de selecció:

1.er Tindran prioritat els alumnes matriculats al Centre:

 • De segon curs
 • De monogràfics
 • De projecte final de cicle

Per establir l’odre entre els aspirants es tindrà en compte el seu expedient acadèmic. En concret, es contemplarà la seva nota mitjana de Cicle (1r + 2n curs).

Consideracions:

 • Cal tenir el mòdul de Projectes aprovat
 • La nota dels mòduls suspesos serà la que consti a l’expedient
 • La nota dels mòduls pendents es considerarà igual a 4.

2.º Si encara es disposa de places, es farà extensiva l’oferta als exalumnes de l’Escola.

3.er En darrer terme s’obrirà la matrícula a alumnes formats en altres Centres.

En els dos darrers supòsits, i seguint el criteri establert pels alumnes matriculats a l’Escola, es tindrà en compte l’expedient acadèmic dels aspirants.

La gestió de la temporització d’aquest procés, demana l’establiment d’un període de preinscripció intern, per tal que els estudiants interessats determinin el seu compromís de seguir, reprendre o iniciar els seus estudis en el nostre Centre.

 

Professors

Ramon Alemany

RAMON ALEMANY GÜELL

ARQUITECTE

Joan Alfós

JOAN ALFÓS BERNARD

ARQUITECTE
Enric Gabarró

ENRIC GABARRÓ GALOBARDES

ARQUITECTE
Gemma Garcia

GEMMA GARCIA LLINARES

LLICENCIADA EN FILOSOFIA I LLETRES
Rubén Páez

RUBÉN PÁEZ GONZÁLEZ

ARQUITECTE
Salvador Ribas

SALVADOR RIBAS SERRA

ARQUITECTE

Artur Sansó

ARTUR SANSÓ RAMON

LLICENCIAT EN BELLES ARTS
Gabriel Verderi

GABRIEL VERDERI GUTIÉRREZ

LLICENCIAT EN BELLES ARTS

Projectes