Beques

S’estableix, mitjançant la present disposició, el règim general de bonificacions per raó de capacitat econòmica previst en l’article 21 de l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres ingressos de dret públic locals, el qual serà d’aplicació a les tarifes regulades en la present ordenança, tret de les previstes en els apartats 7.1.C, 7.2.C, 7.3.A.3, 7.4 i 7.5.3 de l’article 7è.

Els percentatges de bonificació i límits de renda són els que s’expressen en el següent quadre, en relació amb la unitat familiar del sol·licitant:

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits

No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi.

No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat familiar posseeixin una plaça d’aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats hauran d’adreçar la seva sol·licitud als Serveis d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària, i resoldrà d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar.

De forma excepcional i justificada, aquells contribuents i membres de la unitat familiar que, per causes sobrevingudes al llarg del curs vegin modificada la seva situació de renda i puguin acreditar documentalment aquesta nova situació econòmica, hauran d’adreçar la seva petició i la documentació justificativa als Serveis d’Educació, per tal de valorar les demandes presentades i emetre, si s’escau, informe favorable a la concessió de bonificació superior a l’establerta.

Per poder sol·licitar la present bonificació caldrà que els interessats estiguin empadronats en el municipi de Terrassa.
A l’alumnat de famílies nombroses, que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat de Catalunya els seran d’aplicació les següents bonificacions:

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:

No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat familiar posseeixin una plaça d’aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.

Als efectes de l’aplicació d’aquestes bonificacions les persones interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud al Servei d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i resoldrà, d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts per la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar. En cas de no cursar cap sol·licitud, s’aplicarà el percentatge de bonificació previst en la columna E anterior.
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi de Terrassa.

A l’alumnat de famílies monoparentals que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat, els seran d’aplicació les següents bonificacions:

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:

No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat familiar posseeixin una plaça d’aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.

Als efectes de l’aplicació d’aquestes bonificacions les persones interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud al Servei d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i resoldrà, d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts per la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar. En cas de no cursar cap sol·licitud, s’aplicarà el percentatge de bonificació previst en la columna E anterior.
Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi de Terrassa.

A l’alumnat de famílies monoparentals que estiguin en possessió del títol expedit per la Generalitat, els seran d’aplicació les següents bonificacions:

Caldrà, a més, que es reuneixin els següents requisits:

No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels membres de la unitat familiar posseeixin una plaça d’aparcament i/o un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la persona sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència.

Als efectes de l’aplicació d’aquestes bonificacions les persones interessades hauran d’adreçar la seva sol·licitud al Servei d’Educació durant el període de matriculació, el qual durà a terme la consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària i resoldrà, d’acord amb la petició formulada, a partir de la consulta de nivells de renda obtinguts per la persona sol·licitant i els membres de la unitat familiar. En cas de no cursar cap sol·licitud, s’aplicarà el percentatge de bonificació previst en la columna E anterior.

Per poder sol·licitar aquesta bonificació caldrà que les persones interessades estiguin empadronades en el municipi de Terrassa.
Excepcionalment quan coincideixin 3 germans o més matriculats en centres docents de titularitat municipal, gaudiran cadascun d’ells d’una bonificació del 67%, no acumulable amb les bonificacions d’aquest article.

Les bonificacions anteriors són incompatibles entre si, de manera que el gaudiment d’una exclou el de les altres.