AiR

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (AiR)

El centre Escola Municipal ART I DISSENY, Terrassa realitza un servei d’assessorament i reconeixement dels aprenentatges d’acord amb l’establert a les normes i instruccions del Departament d’Ensenyament.

Oferta de places per a cadascun dels cicles inclosos en les següents famílies professionals:

Comunicació gràfica i audiovisual
• Gràfica Publicitària – 2 places
• Gràfica Interactiva – 2 places

Disseny d’Interiors
• Projectes i direcció d’obres de decoració (Espais interiors – LOGSE) – 2 places
• Arquitectura efímera (Espais efímers – LOGSE) – 2 places

Escultura
• Escultura aplicada a l’espectacle (Disseny d’elements per a l’espectacle) – 0 places

 

SERVEI ASSESSORAMENT
Majors de 18 anys amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessats en millorar la seva qualificació o titulació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

SERVEI RECONEIXEMENT
S’adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral en relació amb els títols oficials d’arts plàstiques i disseny.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
• Haver complert 18 anys
• Acreditar experiència laboral d’un any en el sector
• Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en el servei d’assessorament, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

El fet de participar en el servei d’assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

Els criteris d’admissió de les sol·licituds seran els següents:

Assessorament
• De més edat a menys edat

Reconeixement
• De més a menys edat
• De més a menys experiència laboral o activitats socials relacionades amb el cicle formatiu

La sol·licitud s’ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona.

Per sol·licitar el servei d’assessorament cal complir els requisits següents:
• Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

Per sol·licitar el servei de reconeixement cal complir els requisits següents:
• Haver complert 18 anys
• Acreditar experiència laboral d’un any en el sector
• Disposar de l’informe d’assessorament obtingut en qualsevol centre que disposi d’aquest servei, o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament del mateix títol o d’un títol afí.

L’ordre d’admissió es fa d’acord amb l’edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses. Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i reconeixement i de les places de reserva es penjarà al taulell d’informació de cada centre.

CALENDARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT
• Període de sol·licitud
De l’11 al 20 de novembre ambdós inclosos
• Data de publicació de la llista provisional d‘admesos i exclosos
30 de novembre (8 dies hàbils un cop finalitzada la inscripció)
• Reclamacions contra la llista d’admesos
5 de desembre (3 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’admesos)
• Llista definitiva d’admesos i exclosos
12 de desembre
• Sessió informativa
13 de desembre
• Pagament del servei
Fins 22 de desembre

CALENDARI DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT
• Sol·licitud del servei i presentació de la documentació
Del 8 al 16 de gener de 2019
• Data de publicació de la llista provisional d‘admesos i exclosos
28 de gener (8 dies hàbils un cop finalitzada la inscripció)
• Període de reclamacions
31 de gener (3 dies hàbils a partir de la publicació de la llista d’admesos)
• Llista definitiva d’admesos i exclosos
1 de febrer
• Inscripció i pagament
Del 4 al 8 de febrer
• Sessions de reconeixement
Del 11 de febrer a l’1 de març
• Publicació dels resultats
8 de març
• Reclamacions contra els resultats
13 de març, 3 dies hàbils a partir de la publicació dels resultats
• Publicació dels resultats definitius
Fins el 19 de març

L’import del servei dels centres educatius dependents del Departament estan recollits a l’ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost.

60 euros en centres públics del Departament d’Ensenyament.

L’import del servei dels centres educatius dependents del Departament estan recollits a l’ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost.

40 euros/mòdul per cicles LOGSE

18 euros/UF per cicles LOE

SERVEI ASSESSORAMENT
El període d’inscripció del servei d’assessorament és e l’11 al 20 de novembre ambdós inclosos.

La inscripció i el pagament del servei es realitzarà a la secretaria de l’escola de forma presencial portant la següent documentació:
• Full d’inscripció imprès i degudament emplenat.
• Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic i és el cas.

SERVEI RECONEIXEMENT
El període d’inscripció del servei de reconeixement és del 08 al 16 de gener de 2019 ambdós inclosos

La inscripció i el pagament del servei es realitzarà a la secretaria de l’escola de forma presencial portant la següent documentació:
• Full d’inscripció imprès i degudament emplenat.
• Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic i és el cas.

 

Un cop finalitzat el procediment d’assessorament o reconeixement, totes les persones usuàries podeu emplenar l’enquesta de satisfacció i lliurar-la a la secretaria del centre.

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012)